Statuten

Artikel 1 • Vorm, naam, duur

1.1 Vorm

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

1.2 Naam

1.2.1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam « Belgian Platform Rider Association », afgekort « PRA » (de « Vereniging »).

1.2.2. Deze naam, met of zonder de afkorting, moet worden vermeld in alle akten, contracten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en enige andere documenten of ieder ander stuk uitgaande van de Vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden  « vereniging zonder winstoogmerk » of de afkorting « VZW », en met een precieze verwijzing naar de zetel van de Vereniging.

1.3 Zetel

1.3.1. De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.3.2. De Raad van Bestuur kan besluiten de zetel te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

1.4 Duur

De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 • Doel en activiteiten

De Vereniging streeft een belangeloos doel na.
Het doel van de Vereniging is het oprichten en beheren van een gemeenschap van toegetreden leden die geïnteresseerd zijn in:

 • het verbeteren van de mobiliteit en verkeersveiligheid in België door het bevorderen en faciliteren voor haar leden van de toegang tot alternatieve transportdiensten door het gebruik van de Uber applicatie of andere digitale toepassingen,
 • het creëren en bevorderen van een alternatief voor het bezit van een motorvoertuig.

In het bijzonder, zorgt de Vereniging voor de centralisatie en concentratie van de vraag naar de verhuur van voertuigen met bestuurder voor rekening van haar toegetreden leden en faciliteert het hun toegang naar deze diensten door het afsluiten, in naam van haar toegetreden leden, van kaderovereenkomsten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB), met verschillende licentiehouders (VVB-Vennootschappen). 

Meer in het algemeen, heeft de Vereniging eveneens tot doel de belangen van haar toegetreden leden te behartigen in hun hoedanigheid van passagiers-gebruikers.

Om deze doelstellingen te bereiken, streeft de Vereniging voornamelijk volgende niet-winstgevende activiteiten na: het afsluiten van kaderovereenkomsten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) zonder winstoogmerk.   

Naast de hierboven voornoemde activiteiten, kan de Vereniging alle activiteiten uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijdragen aan het hierboven voornoemde belangeloos doel van de Vereniging. 

Noch de Vereniging, noch Uber, noch enige vennootschap verbonden met Uber zijn transportvennootschappen.

Artikel 3 • Leden

3.1. Leden

3.1.1. De Vereniging bestaat uit twee categorieën van leden : de effectieve leden (« Effectieve Leden ») en de toegetreden leden (« Toegetreden Leden », samen met de Effectieve Leden, de « Leden »).

3.1.2. Het aantal Toegetreden Leden is onbeperkt. Het aantal Effectieve Leden kan nooit minder zijn dan twee.

3.1.3. De Effectieve Leden zijn:
(i) De oprichters van de Vereniging, voor zover zij hun hoedanigheid van lid behouden ; en
(ii) Ieder kandidaat-lid dat nadien wordt toegelaten als Effectief Lid door de Raad van Bestuur.

De Toegetreden Leden zijn de passagiers-gebruikers die de statuten naleven en het intern reglement aanvaarden op het moment van het eerste gebruik in België van de diensten van UberX, UberBlack of Van en het intern reglement naleven. Het intern reglement verduidelijkt de handelingen die het automatische verlies van de hoedanigheid van lid met zich meebrengen en die eraan in de weg staan om opnieuw een Toegetreden Lid te worden.  

3.1.4. De Leden nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich met betrekking tot de verbintenissen van de Vereniging.

3.2. Ledenregister

3.2.1. De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de Vereniging een register van de Effectieve Leden bij. Het register kan digitaal worden bijgehouden en opgeslagen.

3.3. Bijdragen

3.3.1. Er is geen enkele bijdrage verschuldigd.

3.4. Ontslag van Leden – Verlies van hoedanigheid van lidmaatschap – Uitsluiting

3.4.1.  Ieder Effectief Lid kan ontslag nemen middels een opzegperiode van een maand, per aangetekende brief aan de Vereniging.

3.4.2. Ieder Toegetreden Lid kan ontslag nemen door de diensten van UberX, UberBlack of Van in België niet meer te gebruiken.

3.4.3.  Ieder Toegetreden Lid houdt automatisch op lid te zijn indien de voorwaarden voorzien in het intern reglement van de Vereniging vervuld zijn en hij/zij zal niet meer opnieuw worden toegelaten als Toegetreden Lid.

3.4.4.  Een Lid kan worden uitgesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering, dat besluit bij een meerderheid van twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Het betreffende Lid zal in ieder geval het recht hebben om zich te verdedigen tijdens deze vergadering. De beslissing tot uitsluiting dient te worden meegedeeld aan het Lid.

3.4.5.  Het Lid dat ontslag neemt, dat uitgesloten wordt of dat niet langer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn, verliest zijn hoedanigheid van lid en heeft geen enkele aanspraak op de activa van de Vereniging.

3.5. Rechten van de Leden

3.5.1.  Alle Leden, en alleen de Leden, hebben het recht om de diensten aangeboden door de Vereniging te gebruiken.

3.5.2. Bovendien kunnen alle Effectieve Leden deelnemen en stemmen op de Algemene Vergadering en hebben in het algemeen alle rechten die door het WVV worden toegekend aan leden.

3.5.3.  De Toegetreden Leden hebben niet het recht om deel te nemen of te stemmen op de Algemene Vergadering.

Artikel 4 • Algemene vergadering van Leden

4.1. Algemene vergadering van Leden (de « Algemene Vergadering »)

4.1.1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle Effectieve Leden. De Toegetreden Leden hebben geen recht om deel te nemen, noch een recht om te stemmen op de vergadering.

4.1.2. Ieder aanwezig of vertegenwoordigd Effectief Lid heeft één stem.

4.2. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar door de wet en de statuten zijn toegekend.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten met name volgende rechten :

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting (ad nutum) van Bestuurders;
 3. in voorkomend geval, de benoeming en afzetting van de commissaris en de bepaling van haar bezoldiging ;
 4. het verlenen van kwijting aan Bestuurders en de commissaris (in voorkomend geval) ;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting ; 
 6. de ontbinding van de Vereniging ;
 7. de uitsluiting van een Lid; 
 8. de omzetting van de Vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk of in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming;
 9. om een inbreng om niet van een algemeenheid van de Vereniging of van een andere rechtspersoon te doen of aanvaarden ; en 
 10. het doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

4.3. Vergaderingen

4.3.1.  Een jaarlijkse Algemene Vergadering wordt minstens één keer per jaar gehouden op de zetel van de Vereniging, tenzij de oproeping anders zou bepalen, op de laatste dinsdag van april (tenzij deze dag een feestdag zou zijn, in welk geval de Algemene Vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden zal worden), volgend op de oproeping van de Raad van Bestuur die de plaats, datum en voorlopige agenda bevat, ten minste vijftien (15) dagen op voorhand. De oproeping wordt verzonden per gewone brief, fax, e-mail of ieder ander schriftelijk communicatiemiddel.

4.3.2.  Naast de jaarlijkse Algemene Vergadering, kan de Raad van Bestuur andere buitengewone algemene vergaderingen samenroepen. Indien één vijfde (1/5de) van de Effectieve leden dit vraagt, dient de Raad van Bestuur een vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen volgend op het verzoek van de Effectieve Leden en de Algemene Vergadering dient uiterlijk te worden gehouden op de veertigste (40ste) dag na dit verzoek.

4.3.3. De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in diens afwezigheid, door een lid van de Raad van Bestuur aangewezen door de mede-Bestuurders.

4.3.4. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de persoon die de vergadering voorzit en worden ter beschikking gesteld van de Leden en de andere partijen die een legitiem belang hebben, in een afzonderlijk dossier op de zetel van de Vereniging. Uittreksels van de notulen kunnen op verzoek worden verstrekt, aan de Leden en aan andere partijen met een legitiem belang.

4.4. Quorum- en meerderheidsvereisten

4.4.1.  Tenzij anders bepaald in deze statuten of het WVV, komt de Algemene Vergadering geldig bijeen indien minstens vijftig (50) % van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste Algemene Vergadering, die kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. Deze tweede Algemene Vergadering wordt gehouden meer dan vijftien (15) dagen na en minder dan dertig (30) dagen na de eerste Algemene Vergadering.

4.4.2. Tenzij anders bepaald in deze statuten of het WVV, worden de besluiten van de Algemene Vergadering geldig genomen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden.

4.4.3.  Ieder voorstel tot wijziging van de statuten dient te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering en moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de oproeping. Voor een geldige beraadslaging, dienen minstens twee derde (2/3de) van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste Algemene Vergadering, die kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden. Deze tweede Algemene Vergadering wordt gehouden minstens vijftien (15) dagen na en maximaal dertig (30) dagen na de eerste Algemene Vergadering. Om te worden aangenomen, is een meerderheid van twee derde (2/3de) vereist van de uitgebrachte stemmen. Wijzigingen betreffende het doel van de Vereniging (Artikel 2) vereisen een meerderheid van vier vijfde (4/5de) van de stemmen van de Effectieve Leden om te worden aangenomen. Afwezigheden worden niet in rekening genomen, noch in de teller, noch in de noemer. 

4.4.4. De genomen beslissingen en de door de Algemene Vergadering gestemde besluiten zijn bindend voor alle Leden, zelfs voor afwezige Leden of voor Leden die hebben tegengestemd of zich hebben onthouden. 

4.5. Vertegenwoordiging

Ieder Effectief Lid kan een andere persoon aanwijzen (al dan niet een Effectief Lid) om zich laten vertegenwoordigen en om aldus in naam en voor rekening van dit Effectief Lid te stemmen tijdens de vergaderingen van de Vereniging waarbij het Effectief Lid het recht heeft om deel te nemen en te stemmen. 

Artikel 5 • De raad van bestuur

5.1. Samenstelling

5.1.1. De raad van bestuur van de Vereniging (de « Raad van Bestuur ») bestaat uit minstens drie (3) leden (« Bestuurders »). In het geval dat er slechts twee leden zijn, kan de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders. 

5.1.2.  De Bestuurders worden benoemd voor een duur van drie (3) jaar door de Algemene Vergadering. 

5.1.3.  Het mandaat van Bestuurder wordt niet vergoed, behoudens een andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. 

5.1.4. Alle besluiten betreffende de benoeming of het ontslag van Bestuurders moeten worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5.2. Vergaderingen

5.2.1. De Raad van Bestuur komt bijeen op verzoek van één van haar leden. De oproeping wordt verzonden per gewone brief, fax, e-mail of ieder ander schriftelijk communicatiemiddel.

5.2.2.  De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in persoon, telefonisch of per videoconferentie.

5.2.3.  Le Conseil d’Administration se réunit valablement lorsque la majorité des Administrateurs est présente ou représentée. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, une seconde réunion du Conseil d’Administration est convoquée avec le même ordre du jour que la première, qui peut délibérer quel que soit le nombre d’Administrateurs présents ou représentés. De Raad van Bestuur beraadslaagt geldig indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt een tweede Raad van Bestuur bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

Iedere Bestuurder aanwezig op de vergadering van de Raad van Bestuur heeft één stem. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen.

5.2.4.  De Bestuurders kunnen een volmacht geven middels een schriftelijk volmachtformulier, maar enkel aan een andere Bestuurder. Een Bestuurder kan maximaal één andere Bestuurder vertegenwoordigen.

5.2.5.  De besluiten worden vastgelegd in notulen die worden bewaard in een register op de zetel en die ondertekend worden door de Dagelijks Bestuurder (of, in zijn afwezigheid, door twee Bestuurders). Ieder Lid kan kennis nemen van dit register op de zetel van de Vereniging.

5.2.6.  Iedere Bestuurder die, betreffende een punt op de agenda, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, dient dit voorafgaandelijk mede te delen aan de andere Bestuurders. Zijn verklaring en toelichting betreffende de aard van dit strijdig belang dienen te worden opgenomen in de notulen van de vergadering. Deze Bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming over dit agendapunt. Indien de Bestuurder het bestaan van een belangenconflict betwist, beslist de Raad van Bestuur, voorafgaand aan de beraadslaging over dit punt, bij een gewone meerderheid, of er een belangenconflict bestaat ten aanzien van deze Bestuurder. 

5.2.7. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit, zonder voorafgaandelijke beraadslaging. 

5.3. Bevoegdheden

5.3.1.  De Raad van Bestuur beschikt over alle noodzakelijke bevoegdheden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging, en voor het stellen van alle bestuurshandelingen, met uitzondering van de bevoegdheden waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is. 

5.3.2.  De Raad van Bestuur kwijt zich met name van de volgende taken :

 1. de Vereniging besturen in overeenstemming met het doel van de Vereniging;
 2. de activiteiten van de Vereniging leiden binnen de richtlijnen vastgesteld door de Algemene Vergadering bij de goedkeuring van de begroting en door de statuten ;  
 3. het voorbereiden en samenroepen van de Algemene Vergaderingen ;
 4. het voorstellen van wijzigingen aan de statuten ;
 5. het toelaten van Effectieve Leden ; en
 6. het opstellen en wijzigen van een intern reglement, dat in ieder geval niet in strijd met de statuten mag zijn.

5.3.3. De Raad van Bestuur kan bepaalde aspecten van haar bevoegdheden delegeren aan één of meerdere Bestuurders of aan derden. De omvang en duur van deze delegatie van bevoegdheden worden verduidelijkt. Het einde van het mandaat van Bestuurder brengt automatisch een einde aan ieder mandaat toevertrouwd door de Raad van Bestuur.  

Artikel 6 • Dagelijks Bestuurder

6.1.  De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging aan één van haar leden opdragen, die dan de titel van Dagelijks Bestuurder zal dragen.

6.2. De Dagelijks Bestuurder, onder het toezicht van de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de activiteiten van de Vereniging en voor de dagelijkse uitvoering van de begroting.  De Dagelijks Bestuurder ondertekent de gewone correspondentie, stelt alle handelingen van dagelijks bestuur en geeft volmachten aan personen die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur.

6.3. De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik beslissen om ad nutum een einde te stellen aan het mandaat van Dagelijks Bestuurder. 

Artikel 7 • Bijzondere comités

De Raad van Bestuur kan bijzondere comités oprichten wanneer het dit nodig acht, voor zover dit door de wet wordt toegelaten. De functies, bevoegdheden en organisatie (achteraf) van deze bijzondere comités worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.  

Artikel 8 • Vertegenwoordiging en aansprakelijheid

8.1.  De Vereniging is rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee Bestuurders die samen handelen, en die ten aanzien van deze derden niet het bewijs moeten leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur. De Dagelijks Bestuurder, alleen handelend, heeft de bevoegdheid om de Vereniging te vertegenwoordigen voor alle handelingen die het dagelijks bestuur van de Vereniging aangaan. Bovendien kunnen bijzondere volmachthouders de Vereniging vertegenwoordigen binnen de perken van de bevoegdheden die hun zijn toevertrouwd. 

8.2.  De Bestuurders en de leden van ieder bijzonder comité lopen geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid op die voortvloeit uit hun mandaat en zijn niet aansprakelijk ten aanzien van de Vereniging dan voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 9 • Financiën

9.1. Het boekjaar begint op 1 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.

9.2.  De Raad van Bestuur legt de jaarrekening (opgesteld overeenkomstig Belgisch recht) van de Vereniging ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar in kwestie. De begroting van het volgende boekjaar wordt op hetzelfde moment ter goedkeuring voorgelegd. Binnen de dertig dagen volgend op de goedkeuring door de Algemene Vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door de Raad van Bestuur, overeenkomstig Belgisch recht.  

9.3. Een commissaris wordt benoemd indien de door de Belgische wet vereiste drempels worden bereikt. 

Artikel 10 • Divers

10.1.  In geval van ontbinding van de Vereniging, benoemt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars en stelt ze hun bevoegdheden vast. 

10.2.  Het vereffeningssaldo op het moment van de ontbinding wordt verdeeld onder één of meerdere vereniging(en) zonder winstoogmerk die een gelijkaardig doel nastreeft dan dat van de Vereniging, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering die wordt genomen onder dezelfde voorwaarden dan deze voor de wijziging van de statuten. 

10.3.  Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk geregeld worden door de statuten, zijn de bepalingen van het WVV van toepassing.