Intern Reglement

1. Voorwerp

Dit Intern Reglement (“IR“) specificeert en bepaalt de bijkomende voorwaarden om de diensten UberX, UberBlack en UberVan in België te gebruiken, en om Toegetreden Lid van de Belgian Platform Rider Association VZW (“PRA“) te worden, evenals de rechten en plichten van de Toegetreden Leden, in overeenstemming met de statuten van de PRA en het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Vaststelling en wijzigingen van dit IR

Dit IR wordt vastgesteld door de raad van bestuur van de PRA en kan van tijd tot tijd door de raad van bestuur van de PRA worden gewijzigd om te voldoen aan de zich in de loop der tijd ontwikkelende behoeften van de PRA.

3. Doelstellingen van de PRA

Het doel van de PRA is het creëren en beheren van een gemeenschap van toegetreden leden die geïnteresseerd zijn in :

  • het verbeteren van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in België door het bevorderen en vergemakkelijken van de toegang voor haar leden tot alternatieve vervoersdiensten via het gebruik van de Uber-Applicatie of andere digitale wegen,
  • het creëren en bevorderen van een alternatief voor het bezit van een motorvoertuig.

De PRA zorgt in het bijzonder voor de centralisatie en de bundeling van de vraag naar diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur voor zijn toegetreden leden, en vergemakkelijkt hun toegang tot dergelijke diensten door, namens zijn toegetreden leden, raamovereenkomsten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (LVC) aan te gaan met verschillende vergunde professionelen (LVC-bedrijven).

Meer in het algemeen heeft de PRA ook tot doel de belangen van zijn toegetreden leden te behartigen in hun hoedanigheid van passagiers-gebruikers.

4. Voorwaarden voor het gebruik van de UberX, UberBlack en UberVan diensten in België

UberX, UberBlack en UberVan zijn diensten die het mogelijk maken voor Toegetreden Leden van de PRA die op zoek zijn naar alternatieve manieren om een rit te plannen, om te verbinden en in contact te komen, door het gebruik van de Uber-Applicatie, met verschillende vergunde professionelen die vervoersdiensten leveren (LVC-bedrijven en hun chauffeurs).

Alleen Toegetreden Leden van de PRA mogen gebruik maken, in hoedanigheid van passagiers-gebruikers, van de diensten van UberX, UberBlack of UberVan.

5. Voorwaarden om Lid te worden

Het lidmaatschap van de PRA staat open voor Effectieve Leden en Toegetreden Leden.

Elke persoon die ermee instemt om Lid te worden van de PRA wordt een Toegetreden Lid. Door in te stemmen met het lidmaatschap, aanvaardt een persoon automatisch gebonden te zijn aan de statuten en dit IR van de PRA.

6. Procedure om Toegetreden Lid te worden

Het loutere feit om, in hoedanigheid van passagier-gebruiker, de diensten UberX, UberBlack of UberVan voor het eerst in België te gebruiken voor het plannen van een rit, vereist dat men ermee instemt om Toegetreden Lid te worden van de PRA en dit IR te aanvaarden.

7. Rechten en plichten van de Toegetreden Leden

Toegetreden Leden hebben het recht om gebruik te maken, in hoedanigheid van passagiers-gebruikers, van de diensten UberX, UberBlack en UberVan in België.

Toegetreden Leden hoeven geen lidmaatschapsgeld te betalen.

Toegetreden Leden hebben geen stemrecht of recht om deel te nemen aan algemene vergaderingen.

8. Automatisch verlies van het lidmaatschap

Toegetreden Leden verliezen hun lidmaatschap als gevolg van onaanvaardbaar gedrag ten aanzien van de vergunde professionelen die vervoersdiensten verlenen (LVC-bedrijven en hun chauffeurs) met wie de PRA raamovereenkomsten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (LVC) heeft gesloten, zoals :

  • overmatige onbeleefdheid / onbeschoftheid;
  • ongeschikt taalgebruik;
  • overduidelijk seksueel agressief gedrag;
  • ander gedrag dat over het algemeen als onaanvaardbaar wordt beschouwd.

Dergelijk onaanvaardbaar gedrag wordt vastgesteld door middel van beoordelingen die de LVC chauffeurs na elke rit aan elk Toegetreden Lid moeten geven. LVC chauffeurs moeten na afloop van een rit een cijfer van 1 tot 5 geven aan elk Toegetreden Lid. LVC chauffeurs kunnen ervoor kiezen om extra beoordelingen te geven via het Help-menu in de applicatie. LVC chauffeurs kunnen de juiste categorie selecteren en een probleem melden.  

Een Toegetreden Lid dat zijn lidmaatschap is kwijtgeraakt, verliest automatisch de toegang tot de Uber-Applicatie ingevolge overtreding van de algemene voorwaarden van Uber en/of de gemeenschapsrichtlijnen van Uber.

9. Uitzetting

Bovendien kan een Lid worden uitgesloten door de algemene vergadering die met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen besluit. Het betrokken Lid heeft het recht om zich voor de algemene vergadering te verdedigen en wordt van de beslissing in kennis gesteld.

10. Ontslag

Elk Toegetreden Lid kan ontslag nemen door de diensten UberX, UberBlack of UberVan in België niet meer te gebruiken.

11. Toepasselijk recht

Dit IR wordt beheerst door het Belgische recht. Het moet worden toegepast en geïnterpreteerd in overeenstemming met dit recht.

12. Bevoegdheid

In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.